Årsmelding 2019 - menighetsmøte 2020 er avlyst


Her finner du menighetens årsmelding for 2019.

 

Menighetens årsmelding for 2019 kan du lese her.

 

Menighetens årsmøte skulle vært gjennomført 22. mars, men som følge av restriksjonene fra statlige helsemyndigheter for arrangementer som samler mange mennesker, er menighetsmøtet i sin tradisjonelle form avlyst. Eventuelle tilbakemeldinger på årsmeldingen kan sendes til vardeneset.menighet.stavanger@kirken.no

 

«Gjennomføring av menighetsmøter

Menighetsrådet skal hvert år gi menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet, jf. kirkeloven § 9. På menighetsmøtet legger menighetsrådet også frem godkjent regnskap med revisors revisjonsberetning for foregående år. Menighetsmøte har dog ikke formell rolle i å godkjenne regnskap og årsrapport.

Som følge av restriksjonene fra statlige helsemyndigheter for arrangementer som samler mange mennesker, vil menighetsmøtet for tiden vanskelig la seg gjennomføre i sin tradisjonelle form. Hvis disse restriksjonene får lang varighet, bør det enkelte menighetsråd vurdere alternative måter å gi orientering og legge frem regnskapet på. Informasjon på menighetens hjemmeside kan være en aktuell løsning.

Siden informasjon og åpenhet om rådets virksomhet er det sentrale så vil dette hensynet være godt ivaretatt gjennom at de sentrale dokumentene legges ut på menighetens nettsider e.l.  

Og det er jo ikke noe til hinder for at en tar et menighetsmøte til høsten når situasjonen forhåpentligvis vil bli mer normalisert. Kirkerådet viser til håndboken for menighetsråd og kirkelig fellesråd:

"Dermed er soknemøtet ein god plass for deltaking og engasjement i lokalkyrkja jf. kap. 2.10 og vedlegg 3 § 9. Frista for å leggje frem revisorfråsegn til rekneskapet er 1. april. Soknemøtet bør difor haldast ein gang etter dette."»

 

 

Kontakt:


Daglig leder
Torill Teigland Sødal
51836691 / 99225064
Send e-post

 

Tilbake